Zásady ochrany osobních údajů

Vážení,

touto cestou bychom Vás chtěli informovat, že společnost Finance & Reality Lorenc s.r.o., IČO: 06366201, se sídlem Praha – Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280518 (dále jen „Společnost“), zpracovává Vaše osobní údaje v roli správce osobních údajů. Společnost věnuje velkou pozornost ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Pro bližší vysvětlení a Vaši snadnější orientaci jsme pro Vás připravili tento dokument, který srozumitelnou formou popisuje, jak nakládáme s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme zprostředkováním realitních obchodů a využíváme ke své činnosti i hojně využívaný online realitní systém Realman, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě níže uvedených právních titulů.

V případě, že budete uvažovat o prodeji či koupi nemovitosti prostřednictvím naší Společnosti a využijete na webu kolonky „chci koupit“ nebo „chci prodat“ nebo kolonky „poradna“, pak budeme zpracovávat tyto údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, identifikaci nemovitosti a Vaše finanční možnosti a představy, a to po dobu 6 měsíců na základě řádného právního titulu, tj. na základě oprávněného zájmu správce.

V případě, že s Vámi budeme vést jednání směřující k uzavření zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy či kupní smlouvy, pak budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození, místo narození, rodné číslo (u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a IČO), adresu pobytu, státní občanství, rodinný stav, pohlaví, číslo účtu, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, povolání, údaj, zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a to po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu, a to na základě řádných právních titulů, tj. na základě oprávněného zájmu správce a na základě plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru, obchodních sdělení a novinek elektronickou formou, pak budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení a e-mailovou adresu, a to po dobu 1 roku, a to na základě řádného právního titulu, tj. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že při zpracování smluvní dokumentace spolupracujeme s advokáty, pak je nezbytné poskytnout Vaše osobní údaje advokátovi, který musí být seznámen s Vašimi osobními údaji, aby mohl kvalitně připravit smluvní dokumentaci, přičemž každý advokát je vázán povinností mlčenlivosti. Naše Společnost rovněž spolupracuje s externí účetní, které jsou rovněž předávány určité osobní údaje v rozsahu nezbytném pro řádné plnění povinností Společnosti ve vztahu k řádnému odvodu daní.

Společnost se při zpracovávání osobních údajů řídí zejména následujícími principy:

 • Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.
 • Zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracováváme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • V rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.
 • Zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje - pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu či případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat Vaši nezbytnou součinnost.
 • Uchováváme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
 • Zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. prostřednictvím firewallu, antivirové ochrany, přísných požadavků na hesla, přihlašování do systémů atd.).

Dále bychom Vás chtěli informovat, že Vám v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů přísluší zejména tato práva:

 • Právo být informován: máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny výše). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.
 • Právo na opravu: máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Právo na výmaz: také označováno jako „právo být zapomenut“ - umožňuje Vám požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní - i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování.
 • Právo na omezení zpracování: v určitých situacích máte právo „zablokovat“ nebo omezit další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznamy osob, které požádaly o omezení zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.
 • Právo na přenositelnost údajů: máte právo získat kopii osobních údajů, které jste nám poskytl a znovu je použít nebo sdílet pro osobní účely. Osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.
 • Právo podat stížnost: máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00 Praha 7, webová adresa: www.uoou.cz.

Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně volnou formou, nebo prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webu www.financelorenc.cz. Žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis, nebo může být zaslána prostřednictvím datové schránky daného subjektu údajů.

V případě nejasností ohledně zpracování osobních údajů nás kontaktuje na adrese sídla naší společnosti, nebo na e-mailové adrese [email protected]. Pokud nejste spokojeni s jakýmkoli aspektem shromažďování, sdílení nebo používání Vašich osobních údajů z naší strany, neváhejte nám to sdělit. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.Cookies
Finance & Reality Lorenc s.r.o.
Finance & Reality Lorenc s.r.o.
Tupolevova 893/18
199 00
Praha