najdete nás
na Facebooku

Žádost subjektu údajů - vzor

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

Identifikace Subjektu údajů

Jméno a příjmení: _________________________________________________________

Datum narození: __________________________________________________________

  •  

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): _____________________________________

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mně zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli atd.); nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující e-mailovou adresu: ____________________; nebo

na následující adresu: ____________________.

Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: __________________________________.

Aktuální hodnota osobních údajů je: ___________________________________________.

Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování

Popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat.

Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mně zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: _____________.

  1.  

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce:____________________________

Adresa správce: ____________________________

E-mail správce: _____________________________

Telefonní číslo správce: ______________________

Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: _________________________.

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

__________________________________________________________________________________.

V_______________dne___________

_______________________________

Subjekt údajů